ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่องนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
เข้าเรียน Online วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ครูต่างชาติ
ประกาศการผลการสอบแก้ตัวของนักเรียน ปรับปรุงล่าสุด 5 กรกฎาคม 2563
นักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาใด ๆ ก็ตาม ยังสามารถติดต่อครูประจำวิชาเพื่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ทาง Online ตลอดเวลา
โดยการส่งผลการสอบแก้ตัวในครั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
หากนักเรียนคนใดมีรายวิชาที่ไม่ผ่านตั้งแต่ 5 รายวิชาขึ้นไป นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้น
แจ้งให้ทราบเรื่องการทดลองการเรียนการสอนในระบบ Online ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนครู ตารางสอนนักเรียน
ประกาศการรับเอกสาร ปพ.1 และประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ม.3 เดิม) เข้าแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ข่าวสาร/ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ประกาศผลการรับสมัครช่างไฟฟ้า
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ดาวน์โหลดเอกสารงานนิเทศและพัฒนา