Download เอกสารประกอบการเรียน Online
วิชา ศ21102 ดนตรี - นาฏศฺลป์ ม.1
วิชา IS 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ (ไม่ใช่นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
ขออีเมล และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams ได้ที่นี่
นักเรียน ม.1  นักเรียน ม.4 (นักเรียนใหม่)
ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบจัดสรร
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ทุกคนที่ได้รับแจ้งห้องเรียนเรียน จะต้อง Scan QR Code เข้ากลุ่มไลน์ประจำชั้นทุกคน
Download QR Code เข้าห้องประจำชั้น ม.1      Download QR Code เข้าห้องประจำชั้น ม.4
Download ตารางสอนปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
Download

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยืนยันสิทธิ์นักเรียน "ความสามารถพิเศษ"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บันทึกข้อมูลการมอบตัว (สำหรับนักเรียน ม.1 (ปกติ+เข้มข้น) และ ม.4 รอบทั่วไปทั้งหมด (รวม ม.3 เดิมที่มาสมัครสอบใหม่)
และพิมพ์ใบมอบตัว ใบทะเบียนประวัติ สัญญาผู้ปกครอง ข้อมูล DMC และข้อมูลส่วนบุคคล (อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบฟอร์ม กรุณารอหลังเวลา 24.00น.)

Dowbnload คู่มือการกรอกข้อมูลการมอบตัว
บันทึกข้อมูลการมอบตัว (สำหรับนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เฉพาะที่สอบคัดแผนได้ )
และพิมพ์ใบมอบตัว ใบทะเบียนประวัติ สัญญาผู้ปกครอง ข้อมูล DMC และข้อมูลส่วนบุคคล (อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบฟอร์ม กรุณารอหลังเวลา 24.00น.)

Dowbnload คู่มือการกรอกข้อมูลการมอบตัว
ม.3 เดิม สามารถ Upload รูปภาพได้แล้ว และไม่จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจ
ถ้า Upload จะพิมพ์รูปติดใบมอบตัวอัตโนมัติ ไม่ต้องติดรูปเอง หากพิมพ์แล้วรูปไม่ออก โปรดอ่าน คู่มือหน้าสุดท้ายครับ

คำชี้แจงการรายงานตัวและรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ตารางการรับหนังสือเรียน
กำหนดการและข้อปฏิบัติในการรับหนังสือ ม.1 ม.4
กำหนดการและข้อปฏิบัติในการรับหนังสือ ม.2 ม.3
กำหนดการและข้อปฏิบัติในการรับหนังสือ ม.5 ม.6
ผู้สมัครสอบ ม.1 ส่งเอกสาร ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลผลการเรียน
ส่งเอกสาร/บันทึกผลการเรียน
ผู้สมัครสอบ ม.1 จะต้อง เลือก/ไม่เลือก สมัครเข้าห้องเรียนเข้มข้น และบันทึกข้อมูลผลการเรียนเพื่อประกอบการจัดแผน
  
ผู้สมัครสอบ ม.4 ตรวจสอบและส่งเอกสาร ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์
ส่งเอกสาร/ตรวจสอบ
สำหรับ ม.4 ที่ยังไม่ส่ง ปพ.1 ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครให้ส่งได้ทันที่
สำหรับ ม.4 ที่ส่งแล้วขอให้เข้าไปตรวจสอบเป็นระยะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากมีความผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะปลดล๊อกให้ส่งใหม่อีกครั้ง

ขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนทั้ง ม.1 และ ม.4 ที่มีรายชื่อตามประกาศของโรงเรียน เข้ากลุ่มไลน์อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ/ตรวจสอบสถานะ
สรุปข้อมูลการสมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
เข้ากลุ่มไลน์ ผู้เข้าสอบ ม.1
เข้ากลุ่มไลน์ ผู้เข้าสอบ ม.4
กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ทั้งผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง 1 ท่านเท่านั้น
และช่องทางนี้ใช้สำหรับแจ้งปัญหาในการเข้าสอบ Online เท่านั้น
ขอความกรุณางดส่งรูปภาพหรือข้อความใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/ประกาศ
ประกาศการรับสมัครนักเรียน
หลักเกณฑ์การสอบความสามารถพิเศษ
 


ประกาศผลสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
Download เอกสาร
ข่าวสาร/ประกาศ รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกวดราคาจัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ TOR การจ้างเหมาบริการผู้สอนชาวต่างชาติ (กลุ่มสาระ) TOR การจ้างเหมาบริการผู้สอนชาวต่างชาติ แผนการเรียน MEP
ร่างขอบเขตงาน TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 9
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ TOR การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารงานวิจัย / งานวิจัยเผยแพร่
เอกสารงานประกันคุณภาพ เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ เอกสารงานอาคารสถานที่
เอกสารงานนโยบายและแผน แบบตรวจองค์ประกอบแผน ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ