เอกสารงานวิจัย
หน้าแรก งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ประกาศประกวดราคา
TOR การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.pdf
TOR การจ้างเหมาบริการผู้สอนชาวต่างชาติ แผนการเรียน MEP.pdf
TOR จ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างชาติ.pdf
TOR และราคากลาง 30 พ.ค.65.pdf
TOR โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์.pdf
TOR โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์.pdf
ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ (ฉบับร่าง).pdf
ประกวดราคาซื้องานปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกวดราคาเช้าเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
ประกาศจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษฯ ห้องเรียน MEP.pdf
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างครูต่างชาติ.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคาร 9.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์.pdf
ร่างประกวดราคาซื้องานปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ.pdf
ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ.pdf
เอกสสารประกวดราคาฯ8 มิ.ย.65.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา