เอกสารงานวิจัย
หน้าแรก งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ประกาศประกวดราคา
TOR การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.pdf
TOR การจ้างเหมาบริการผู้สอนชาวต่างชาติ แผนการเรียน MEP.pdf
TOR จ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างชาติ.pdf
TOR และราคากลาง 30 พ.ค.65.pdf
TOR โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์.pdf
TOR โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์.pdf
ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ (ฉบับร่าง).pdf
ประกวดราคาซื้องานปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกวดราคาเช้าเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
ประกาศ งานปรับปรุงพื้นถนนรอบเสาธง.pdf
ประกาศจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษฯ ห้องเรียน MEP.pdf
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างครูต่างชาติ.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2566.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 2566.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคาร 9.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อหนังสือเรียน ปี 2566.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน2566.pdf
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่าง โครงการ MEP 2566.pdf
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ 2566.pdf
ประกาศโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์.pdf
รวมไฟล์ ประกาศจ้างครูชาวต่างชาติ โครงการ MEP 2566.pdf
รวมไฟล์ ประกาศจ้างครูช่าวต่างชาติ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ 2566.pdf
ร่างประกวดราคาซื้องานปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ.pdf
ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ.pdf
เอกสสารประกวดราคาฯ8 มิ.ย.65.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา