ระดับชั้น ห้องเรียน สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2
ม.1 1,2,4 Click Click
ม.1 3,5,12 Click Click
ม.2 1,2 Click Click
ม.3 3,5,6,7,8,9,10,11,12 Click Click
ม.3 1,2 Click Click
ม.3 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Click Click
ม.4 1,3,9 Click Click
ม.4 4,8,10,11,12,13 Click Click
ม.5 1,2,3 Click Click
ม.5 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Click Click
ม.6 1,2,3 Click Click
ม.6 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Click Click