แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download (Adobe PDF)    Download (Microsoft Word)
คำชี้แจงการทำแบบประเมิณ (Adobe PDF)


เอกสารบริษัทสร้างการดี
ประกาศบริษัทสร้างการดี    ระเบียบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี


แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
Arcrobat (.pdf)    Microsoft Word (.docx)


Download แบบ วช02 บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผน
Arcrobat (.pdf)    Microsoft Word (.docx)


ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6


เลือกกิจกรรมชุมนุม Online
เริ่มเปิดให้เลือกได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 12.20น. ถึงวันที่ 31 พ.ค.2562 เวลา 16.00น.

แบบฟอร์มวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มวิชาเพิ่มเติมปีการศึกษา 2561

รายงานการดำเนินงาน PLC ปีการศึกษา 2562-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>บันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ <<<

รายงานการนิเทศการสอนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562

บันทึกข้อความสรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2562

1. ตัวอย่าง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรม A math

2. แบบฟอร์มเขียนโครงการ นผ.01-04

3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (นผ.05)

4. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (นผ. 06)

5.แบบฟอร์มการเขียนรายงาน แบบสั้น นผ.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher

7. โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

8. ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher


ก.ค.ศ. จัดประชุมด้วยระบบทางไกล Video Conference ย้อนหลัง

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400