โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GEP MEP IEP ม.1 และ ม.4
เอกสารเผยแพร่โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Om-siteเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาม 2565
แผนเผชิญเหตุ แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ตารางเรียน On-site เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตารางเวลาพักกลางวันสำหรับนักเรียนในสัปกาห์ On-site
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ตารางเรียน Online เดือนมกราคม
กิจกรรมรักการอ่าน
SURASAK PRE-TEST 2022 M.1
แจ้งเรื่องการตรวจ ATK นักเรียน
English Clinic
โครงการ Pitch School
รักการอ่าน
ตรวจผลการสอบ SURASAK PRE-TEST 2022 M.1
เฉลยข้อสอบ Surasak Pre-test คณิตศาสตร์
เฉลยข้อสอบ Surasak Pre-test วิทยาศาสตร์
เฉลยข้อสอบ Surasak Pre-test ภาษาอังกฤษ
Download เกียรติบัตรงานวันวิทยาศาสตร์
แจ้งด่วนที่สุด เรื่อง การฉีดวัคซีนเข็มเก็บตก (ทั้งเข้ม 1 และเข็ม 2)
ทางโรงพยาบาลแจ้งยกเลิกวันฉีดวัคซีนสำหรับการเก็บตกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
โดยทางโรงพยาบาลจะกำหนดตารางการนัดฉีดวัคซีนใหม่เป็นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในทุกสัปดาห์
โดยให้นักเรียนสามารถเลือกวันนัดฉีดได้ด้วยตนเองและจะแจ้งขั้นตอนการนัดฉีดให้ทราบต่อไป
ระบบ SchoolBilling ในการชำระเงิน
เข้าระบบ SchoolBilling
เลือกวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2/2564
เลือกวิชาเพิ่มเติม
เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ Online โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เข้าสู่แหล่งเรียนรู้
Download เอกสารประกอบการเรียน Online
วิชา ศ21102 ดนตรี - นาฏศฺลป์ ม.1
วิชา IS 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ผ่านระบบ Online
ตรวจสอบผลการเรียน
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ (ไม่ใช่นักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
ขออีเมล และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams ได้ที่นี่
นักเรียน ม.1  นักเรียน ม.4 (นักเรียนใหม่)
Download ตารางสอนปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
พิมพ์คำสั่งตารางสอน

รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอเลื่อนเงินเดิอน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
Download เกณฑ์ใหม่-แบบประเมินผลฯ (Word) Download แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Word)
My Office Surasak      คู่มือการใช้งาน
คำสั่งโรงเรียน เอกสาร PLC ข่าวสาร/ประกาศ
เอกสารงานบุคคล เอกสารงานนิเทศและพัฒนา เอกสารงานวิจัย / งานวิจัยเผยแพร่
เอกสารงานประกันคุณภาพ เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ เอกสารงานอาคารสถานที่
เอกสารงานนโยบายและแผน แบบตรวจองค์ประกอบแผน ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ